Liczba gości: 5330
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: „WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A1) – ELBLĄG (S22): ODCINEK KOSZWAŁY – KAZIMIERZOWO WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3
– archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska Dworek 2 wraz z opracowaniem wyników badań”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym kolidującym z planowaną do budowy drogą ekspresową S7 na odcinku Koszwały-Kazimierzowo w km 27+490 do km 27+510 wraz z opracowaniem wyników badań.
Celem zamówienia jest przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję drogową poprzez wykonanie prac ziemnych i geodezyjnych, eksplorację zabytków archeologicznych, wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie, konserwację i przekazanie zabytków ruchomych do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.
Numer przetargu: O.Gd.I-2.2413.9.2016
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 13 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu danego stanowiska. Dla wykonania zamówienia strony uzgadniają terminy pośrednie:
1) badania terenowe wraz ze sprawozdaniem z badań Wykonawca wykona i przekaże w terminie 1 miesiąca licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu danego stanowiska;
2) opracowanie wyników Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie 12 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty zgłoszenia do odbioru końcowego badań terenowych stanowiska.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: Andrzej Gołębiewski – Specjalista ds. archeologii w Wydziale Ochrony Środowiska.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
APB THOR Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, Al. Reymonta 21, 62-200 Gniezno (Lider), Alina Jaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Alina Jaszewska z siedzibą w Zielonej Górze, adres: Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra.
Cena: Cena umowna netto - 13 490,40 zł,
podatek VAT 23% - 3 102,79 zł,
cena umowna brutto - 16 593,19 zł.
Data udzielenia zamówienia: 07.04.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena netto - 13 490,40 zł,
podatek VAT 23% - 3 102,79 zł,
cena brutto - 16 593,19 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto - 13 490,40 zł,
podatek VAT 23% - 3 102,79 zł,
cena brutto - 16 593,19 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj