Liczba gości: 14401
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: UWAGA! PONOWNA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT! ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. BYDLINO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego na rzece Słupia wraz z dojazdami drogi krajowej nr 21. Na czas rozbiórki i budowy mostu stałego przewidziano budowę lokalnego objazdu tymczasowego wraz z mostem tymczasowym. Zadanie obejmuje: roboty budowlane branży mostowej, branży drogowej, branży sanitarnej, branży elektrycznej.
Numer przetargu: O.Gd.Z-4.2411.3.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 13 miesięcy – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 11 miesięcy.Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK 220 000 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 86%
Termin realizacji 8%
Okres gwarancji 6%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Eliza Mróz – Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-04-11 11:00:00
Miejsce składania ofert: Uwaga zmiana! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 11.04.2016 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
Cena: Cena netto: 5 024 612,25 zł
Podatek VAT 23%: 1 155 660,82 zł
Cena brutto: 6 180 273,07 zł
Data udzielenia zamówienia: 30.05.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 12
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 5 024 612,25 zł
Podatek VAT 23%: 1 155 660,82 zł
Cena brutto: 6 180 273,07 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 6 956 282,43 zł
Podatek VAT 23%: 1 599 944,96 zł
Cena brutto: 8 556 227,39 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj