Liczba gości: 3390
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT! MONITOROWANIE PRZEJAZDÓW POJAZDÓW NA DROGACH
POWIATU NOWODWORSKIEGO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę monitoringu wizyjnego i identyfikacji pojazdów na drogach powiatowych powiatu nowodworskiego w czterech lokalizacjach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia
Numer przetargu: O.Gd.I-4.2413.6.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 14 miesięcy od daty podpisania umowy przy uwzględnieniu terminów wymienionych poniżej.
- Etap I – przygotowanie systemu monitoringu zakończony protokołem odbioru – w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu Oferta, jednak nie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania umowy.
- Etap II – świadczenie usług monitorowania – przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji I etapu zamówienia (podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru I etapu).
Wadium: TAK 5 500 zł (słownie złotych pięć tysięcy pięćset złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 80%
Termin realizacji 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Ewa Kurda-Labuda - Specjalista w Wydziale Realizacji.
w sprawach procedury przetargowej – Eliza Mróz – Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-04-05 11:00:00
Miejsce składania ofert: Uwaga zmiana: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 05.04.2016 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CAT TRAFFIC Sp. z o.o., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań
Cena: Cena netto: 294 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 67 620,00 zł
Cena brutto: 361 620,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 13.05.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 294 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 67 620,00 zł
Cena brutto: 361 620,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 329 079,84 zł
Podatek VAT 23%: 75 688,37 zł
Cena brutto: 404 768,21 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj