Liczba gości: 3576
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont lub odnowę nawierzchni dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 1 500 m2 na łącznej planowanej powierzchni 229 363,20 m2.
Numer przetargu: O.Gd.Z-13.2412.1.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31.10.2017 r. roku lub do wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Wadium: TAK 280 000 zł (słowne złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Okres gwarancji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Wiesław Repiński – Kierownik Rejonu w Kościerzynie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Dariusz Hefta – Starszy inspektor ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Termin składania ofert: 2016-04-25 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Kościerzynie
83-110 Kościerzyna, ul. Drogowców 2,
w pokoju nr 204 (sekretariat),
w terminie do dnia 25.04.2016 r. do godziny 11:00 .
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański
Cena: Cena netto: 10 808 164,24 zł
Podatek VAT 23%: 2 485 877,78 zł
Cena brutto: 13 294 042,02 zł
Data udzielenia zamówienia: 12.05.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 10 808 164,24 zł
Podatek VAT 23%: 2 485 877,78 zł
Cena brutto: 13 294 042,02 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 12 869 594,63 zł
Podatek VAT 23%: 2 960 006,76 zł
Cena brutto: 15 829 601,39 zł
rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl drukuj