Liczba gości: 2689
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Człuchowie;
Adres: ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów;
Tel. 59 83 45 260; fax 59 83 42 494;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: POPRAWA SZORSTKOŚCI METODĄ ŚRUTOWANIA NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 ADMINISTROWANEJ PRZEZ REJON W CZŁUCHOWIE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
śrutowanie nawierzchni drogi krajowej nr 22 na odcinku Człuchów - Obwodnica Chojnic od km 234+854,00 do km 241+531,00
Numer przetargu: O.Gd.Z-11.2412.3.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - do dnia 30 czerwca 2016 r.
Wadium: TAK
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Dzienne wykonanie uszorstnienia nawierzchni - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) W sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Alicja Marszewska – Terenowy Inspektor Drogowy w Rejonie w Człuchowie
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elwira Deruba – St. Specjalista ds. Utrzymania Mostów w Rejonie w Człuchowie.
Termin składania ofert: 2016-04-27 12:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 27.04.2016 r. do godziny 12.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).
Postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie.
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj