Liczba gości: 2183
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE BACKUPOWE ORAZ USŁUGA POLEGAJĄCA NA WDROŻENIU SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU I ARCHIWIZACJI DLA POTRZEB CENTRALI ORAZ ODDZIAŁÓW GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.2.2016.DII.11
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
w sprawach przedmiotu zamówienia: Łukasz Tarapata (022) 375 87 38, Krzysztof Adamczewski (022) 375 87 94.
w sprawach procedury: Anita Zakościelna, tel.: (022) 375 86 67, Nr faksu: (022) 375 86 21
Termin składania ofert: 2016-05-31 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 31 maja 2016 r., do godziny 11.00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj