Liczba gości: 3912
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz komórek organizacyjnych Zamawiającego.
Numer przetargu: O.Gd.ZF.2413.12.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.07.2016 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30.06.2017 r.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 70%
Doświadczenie - 30%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Ryszard Wasiołek – Z-ca Dyrektora Oddziału;
b) w sprawach procedury przetargowej – Aneta Kroplewska - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-04-22 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 22.04.2016 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kancelari Radcy Prawnego Renata Tracz-Went,
ul. Straganiarska 49/50,
80-837 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 216 000,00 zł,
podatek VAT 49 680,00 zł,
cena umowna brutto: 265 680,00 zł,
(słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
Data udzielenia zamówienia: 07.06.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto 132 840,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto 295 185,24 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj