Liczba gości: 89097
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście,
działającego jako zarządca drogi publicznej
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
Przedmiot zamówienia: Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu.
Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie wyżej wymienionego przedsięwzięcia oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.15.2016
Termin realizacji: Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 51 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Wadium: 1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - waga 90
Termin realizacji - waga 10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Gabska
Termin składania wniosków: 2016-07-19 13:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Treść protestu dotyczącego ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
igabska@gddkia.gov.pl drukuj