Liczba gości: 2037
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: AKTUALIZACJA PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA WYBRANYCH ODCINKACH SIECI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie inwentaryzacji elementów istniejącej organizacji ruchu w postaci projektów stałej organizacji ruchu odcinków dróg krajowych:
- nr 22, nr 22d administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie,
- nr 20, nr 20 b administrowanej przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon Kościerzynie,
- nr 21 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku,
- nr 55, nr 91 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
2. Pomiar długości w/w odcinków dróg.
Numer przetargu: O.Gd.Z-2.2413.10.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie później niż do 20 października 2016 r. Najkrótszy termin realizacji zamówienia to 22.09.2016 r.
Wadium: TAK 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA - 90%
TERMIN REALIZACJI - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach procedury przetargowej – Eliza Mróz - Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych.
b) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - Paweł Kociński – Specjalista
w Wydziale BRD i ZR.
Termin składania ofert: 2016-04-25 12:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 25.04.2016 r., do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ECOTRAFFIC Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101/223, 04-041 Warszawa
Cena: Cena netto: 166 015,00 zł
Podatek VAT 23%: 38 183,45 zł
Cena brutto: 204 198,45 zł
Data udzielenia zamówienia: 13.05.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 166 015,00 zł
Podatek VAT 23%: 38 183,45 zł
Cena brutto: 204 198,45 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 197 368,02 zł
Podatek VAT 23%: 45 394,64 zł
Cena brutto: 242 762,66 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl) drukuj