Liczba gości: 21952
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn - węzeł Ełk Południe;
Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16); Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki
Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od m. Szczuczyn do węzła Ełk Południe (z węzłem), o długości ok. 23 km.
Przedmiotowe zadanie położone jest na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, w powiatach: grajewskim, piskim, ełckim; na terenie gmin: Szczuczyn, Biała Piska, Prostki, Ełk. Na ww. odcinku inwestycja polegać będzie na budowie drogi po nowym śladzie. Początek inwestycji zlokalizowany jest na połączeniu z obwodnicą Szczuczyna. Koniec analizowanego odcinka łączy się z kolejnym odcinkiem S61, tj.
z odc. S61 od węzła Ełk Południe- do węzła Wysokie. Odcinek S61 będzie posiadał ograniczoną dostępność względem istniejącej sieci dróg publicznych i zostanie z nią powiązany poprzez węzły drogowe.
Zakres:
I. Projektowy:
Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II. Realizacyjny:
Wykonanie robót budowalnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze w tym m.in.:
— rozbiórkę obiektów budowlanych:
2) Roboty drogowe obejmujące:
— budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 23 km,
— budowę dwóch węzłów drogowych,
— budowa budynków oraz wykonanie zagospodarowania terenu Obwodu Utrzymanie Drogi (OUD),
— wykonanie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
— budowę/ przebudowę istniejących dróg poprzecznych/ krzyżujących się z drogą ekspresową,
— budowę dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej,
— budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
— budowę przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,
— budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m. in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
— wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
— budowę przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,
— wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,
— wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
— zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
3) Budowę obiektów inżynierskich;
4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
— budowę oświetlenia drogowego,
— budowę kanalizacji teletechnicznej,
— budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, odwodnienia, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych,
— przebudowę sieci i urządzeń i istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją;
5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne, ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt, ogrodzenie całej drogi ekspresowej;
6) Roboty wykończeniowe, m. in.:
— wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych lub przekształconych na zaplecze techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
— przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zadanie nr 2:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Ełk Południe (bez węzła) - do węzła Wysokie (bez węzła), o długości ok. 20 km wraz z wyplotem dk 16 od węzła Ełk Wschód- do połączenia z obwodnicą Ełku długości około 4km.
Przedmiotowe zadanie położone jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie ełckim, na terenie gmin: Ełk (miasto i obszar wiejski) oraz Kalinowo. Na ww. odcinku inwestycja polegać będzie na budowie drogi po nowym śladzie. Początek inwestycji zlokalizowany jest na połączeniu z odcinkiem S61 od m. Szczuczyn do węzła Ełk Południe. Koniec analizowanego odcinka łączy się z kolejnym odcinkiem S61, tj. z
odc. S61 od węzła Wysokie- do m. Raczki. Odcinek S61 będzie posiadał ograniczoną dostępność względem istniejącej sieci dróg publicznych i zostanie z nią powiązany poprzez węzły drogowe.
Zakres:
I. Projektowy:
Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II. Realizacyjny:
Wykonanie robót budowalnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze w tym m.in.:
— rozbiórkę obiektów budowlanych:
2) Roboty drogowe obejmujące:
— budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 20 km,
— budowę wyplotu dk 16 od węzła Ełk Wschód do połączenia z obwodnicą Ełku długości około 4km,
— budowę węzła drogowego,
— wykonanie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
— budowę/ przebudowę istniejących dróg poprzecznych/ krzyżujących się z drogą ekspresową,
— budowę dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej,
— budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
— budowę przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,
— budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m. in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
— wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
— budowę przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,
— wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,
— wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
— zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
3) Budowę obiektów inżynierskich;
4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
— budowę oświetlenia drogowego,
— budowę kanalizacji teletechnicznej,
— budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, odwodnienia, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych,
— przebudowę sieci i urządzeń i istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją;
5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne, ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt, ogrodzenie całej drogi ekspresowej;
6) Roboty wykończeniowe, m. in.:
— wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych lub przekształconych na zaplecze techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
— przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zadanie nr 3:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Wysokie (z węzłem) - do m. Raczki, o długości ok. 20 km.
Przedmiotowe zadanie położone jest na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, w powiatach: ełckim oraz suwalskim; na terenie gmin: Kalinowo i Raczki. Na ww. odcinku inwestycja polegać będzie na budowie drogi po nowym śladzie. Początek inwestycji zlokalizowany jest na połączeniu z odcinkiem S61 od węzła Ełk Południe- do węzła Wysokie. Koniec analizowanego odcinka łączy się z obwodnicą Augustowa. Odcinek S61 będzie posiadał ograniczoną dostępność względem istniejącej sieci dróg publicznych i
zostanie z nią powiązany poprzez węzły drogowe.
Zakres:
I. Projektowy:
Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II. Realizacyjny:
Wykonanie robót budowalnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze w tym m.in.:
— rozbiórkę obiektów budowlanych:
2) Roboty drogowe obejmujące:
— budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 20 km,
— budowę węzła drogowego,
— budowę/ przebudowę istniejących dróg poprzecznych/ krzyżujących się z drogą ekspresową,
— budowę dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej,
— budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
— budowę przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,
— budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m. in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
— wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
— budowę przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,
— wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,
— wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
— zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
3) Budowę obiektów inżynierskich;
4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
— budowę oświetlenia drogowego,
— budowę kanalizacji teletechnicznej,
— budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, odwodnienia, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych,
— przebudowę sieci i urządzeń i istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją;
5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne, ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt, ogrodzenie całej drogi ekspresowej;
6) Roboty wykończeniowe, m. in.:
— wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych lub przekształconych na zaplecze techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
— przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2410.1.2016.I-4
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1: 6.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów zł 00/100);
Zadanie nr 2: 6.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów zł 00/100);
Zadanie nr 3: 5.200.000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów dwieście tysięcy zł 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
a) Cena: 85%
b) Termin realizacji: 15%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej (wiersz załączniki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Do kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczeni są:
Iwona Bujak (tel. 89 / 521-28-81)
Katarzyna Lubieniecka (tel. 89 / 521-28-82)
Termin składania wniosków: 2016-07-12 11:00:00
Miejsce składania wniosków: SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Wnioski powinny być złożone w siedzibie GDDKiA Oddziału w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 89, w Kancelarii - pokój nr 15 (parter) w terminie do dnia 12 lipca 2016 r., do godz. 11:00.

SKŁADANIE OFERT:
Oferty powinny być złożone w Siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 89, w pokoju nr 15 –
KANCELARIA (parter).
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Treść protestu dotyczącego ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
iwbujak@gddkia.gov.pl drukuj