Liczba gości: 1971
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: 1.1. Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13 ;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: „BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ
NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD KM 321+560
DO KM 322+064”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) rozbiórkę stalowych barier drogowych – 657,0 m;
b) ustawienie stalowych barier drogowych – 657,0 m;
c) montaż stalowej konstrukcji wsporczej ekranu – 28 710,0 kg;
d) wykonanie ekranu akustycznego – 2000,0 m2;
e) wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 60 cm – 654 m.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2412.2.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych dwadzieścia tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) o wadze 90 %
Termin realizacji (T) o wadze 10 %
Razem 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Zbigniew Wrzesiński – Kierownik Rejonu w Gdańsku.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD
i ochrony pasa drogowego.
Termin składania ofert: 2016-05-04 14:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
ul. Budowlanych 70; sekretariat
04.05.2016 r. do godz. 14:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARK-STAL Marek Chojecki
ul. Błękitna 13
08-106 Zbuczyn
Cena: cena umowna netto: 866 304,51 zł,
podatek VAT 23 %: 199 250,04 zł,
cena umowna brutto 1 065 554,55 zł.
Data udzielenia zamówienia: 13/06/2016
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 866 304,51 zł,
podatek VAT 23 %: 199 250,04 zł,
cena umowna brutto 1 065 554,55 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 1 149 582,92 zł,
podatek VAT 23 %: 264 404,07 zł,
cena umowna brutto 1 413 986,99 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj