Liczba gości: 6753
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Człuchowie;
Adres: ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów;
Tel. 59 83 45 260; fax 59 83 42 494;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W MIEJSCOWOŚCI ZBLEWO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Budowę chodników w km od 304+735 do 305+060 i 306+795 do 307+475;
- Budowę zatok autobusowych wraz z dojściami w km od 304+950 do 307+100;
- Przebudowę skrzyżowania w km od 306+000 do 306+300.
Numer przetargu: O.Gd.Z-11.2412.4.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 120 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: TAK
35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Okres gwarancji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) W sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Zenon Ciszewski – Kierownik Rejonu w Człuchowie
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elwira Deruba – St. Specjalista ds. Utrzymania Mostów w Rejonie w Człuchowie.
Termin składania ofert: 2016-05-05 12:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 05.05.2016 r. do godziny 12.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
ul. Pomorska 26A
83-200 Starogard Gdański
Cena: 1 245 544,76 zł
Data udzielenia zamówienia: 02.06.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 1 245 544,76 zł
Oferta z najwyższa ceną: 1 309 285,65 zł
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj