Liczba gości: 2041
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH Z AKCESORIAMI ORAZ MODEMÓW TRANSMISJI DANYCH Z AKTYWNYMI I SKONFIGUROWANYMI KARTAMI SIM DLA CENTRALI GDDKIA I ODDZIAŁÓW GDDKIA
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.5.2016.BOA.4
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: do momentu wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na jej realizację lecz nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 60.000,00 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
w sprawach przedmiotu zamówienia: Romulad Tokarski (022) 375 86 66,
w sprawach procedury: Anita Zakościelna tel.: 22 375 86 67, faks: 22 375 86 21
Termin składania ofert: 2016-06-06 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 30 maja 2016 roku, do godziny 11.00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj