Liczba gości: 2288
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH O CHARAKTERZE PRAWNYM W PROJEKTACH DROGOWYCH – W TYM PROJEKTACH DROGOWYCH REALIZOWANYCH W SYSTEMIE PPP – W WYBRANYCH KORYTARZACH OBECNYCH I PLANOWANYCH AUTOSTRAD ORAZ PROJEKTACH DZIERŻAWY MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.4.2016.DPP.21
Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie, w zależności od tego co nastąpi wcześniej
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
w sprawach przedmiotu zamówienia: Małgorzata Jechna-Chodań (022) 375 86 93,
w sprawach procedury: Anita Zakościelna tel.: 22 375 86 67, faks: 22 375 86 21.
Termin składania ofert: 2016-05-30 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 30 maja 2016 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj