Liczba gości: 6809
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. „UTRZYMANIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na wykonywaniu utrzymywania, w całym okresie objętym umową, wszystkich stacji preselekcji zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa pomorskiego administrowanych przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Gdańsku.
W ramach zamówienia należy prowadzić czynności eksploatacyjne, konserwacyjne i naprawcze związane z awariami, usterkami urządzeń stacji preselekcyjnych wraz z zapewnieniem dyspozycyjności służb utrzymaniowych oraz systemu monitorowania
w oparciu o stworzoną przez Wykonawcę aplikację internetową.
Numer przetargu: O.Gd.Z-2.2413.15.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 48 miesięcy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem terminów pośrednich określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80 000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Termin - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego (www.gddkia.gov.pl) po opublikowaniu Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Michał Tyburski – Starszy Inspektor w Wydziale DiSD;
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-06-30 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert przesunięto na dzień 30.06.2016 r. Godzina składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj