Liczba gości: 21048
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT!!!
ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego mostu na rzece Słupia, przebudowę (ze wzmocnieniem) istniejącego mostu, przebudowę drogi krajowej nr 21 w ciągu ulicy Westerplatte i ulicy Dworcowej.
Zadanie obejmuje: roboty budowlane branży drogowej, branży mostowej, branży sanitarnej (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć cieplna), branży elektrycznej (przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenie drogowe) branży teletechnicznej.
Numer przetargu: O.Gd.Z-4.2411.4.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 16 miesięcy – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 miesięcy
Wadium: TAK 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 86 %
Okres gwarancji - 6 %
Termin realizacji - 8 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Eliza Mróz – Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-05-16 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 16.05.2016 r. do godziny 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena: Cena netto: 7 499 127,82 zł
Podatek VAT 23%: 1 724 799,40 zł
Cena brutto: 9 223 927,22 zł
Data udzielenia zamówienia: 12.07.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 7 499 127,82 zł
Podatek VAT 23%: 1 724 799,40 zł
Cena brutto: 9 223 927,22 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 9 331 164,37 zł
Podatek VAT 23%: 2 146 167,81 zł
Cena brutto: 11 477 332,18 zł
(e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl) drukuj