Liczba gości: 1877
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.:
ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Nadzór inwestorski (w zakresie wszystkich branż wskazanych w Formularzu cenowym) nad realizacją zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym.
- Sprawdzenie pod względem zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych wbudowywanych materiałów (atesty, deklaracje, dopuszczenia i recepty materiałowe).
- Sprawdzenie Operatu Kolaudacyjnego oraz udział w odbiorze końcowym robót
Numer przetargu: O.Gd.Z-4.2413.14.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie maksymalnie 51 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych, w tym:
a) 15 miesięcy na nadzór inwestorski, w tym do 30 dni na końcowe rozliczenie budowy
oraz
b) maksymalnie 36 miesięcy na nadzór inwestorski w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego robót zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
Termin realizacji może ulec zmianie stosownie do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji.
Okres pełnienia usługi nadzoru w okresie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Najkrótszy możliwy okres sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji to 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
Najdłuższy możliwy okres sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji to 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych
Wadium: TAK 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 92 %
Okres gwarancji - 8 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Eliza Mróz – Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2016-05-09 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 09.05.2016 r., godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Niklas Maurycjusz, ul. Świętojańska 65/8, 80-840 Gdańsk
Cena: Cena netto: 126 853,95 zł
Podatek VAT 23%: 29 176,41 zł
Cena brutto: 156 030,36 zł
Data udzielenia zamówienia: 06.07.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 126 853,95 zł
Podatek VAT 23%: 29 176,41 zł
Cena brutto: 156 030,36 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 486 178,86 zł
Podatek VAT 23%: 111 821,14 zł
Cena brutto: 598 000,00 zł
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj