Liczba gości: 13078
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15 - 703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
1) Zaprojektowanie drogi ekspresowej (S-61) o długości ok. 24 km wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej,
2) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
3) Wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
5) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:
1) Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej (S-61) o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości ok. 24 km.
2) Budowę dwóch węzłów drogowych.
3) Budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4) Budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
5) Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7) Budowę obiektów inżynierskich:
 w ciągu drogi ekspresowej,
 nad drogą ekspresową,
 mostów,
 przejść dla zwierząt.
8) Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich.
9) Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
10) Budowę i przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych.
11) Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
12) Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych – MOP.
13) Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne).
14) Przebudowę sieci melioracyjnej oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
15) Regulację drenażu melioracyjnego.
16) Regulację i przełożenie odcinków istniejących cieków.
17) Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronnonaprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe z urządzeniami oczyszczającymi.
18) Budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.
19) Przebudowę i budowę oświetlenia drogowego.
20) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.
21) Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu i zarządzania ruchem.
22) Budowę i przebudowę kanału technologicznego.
23) Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych i budowanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
24) Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.
25) Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
26) Ogrodzenie drogi S61 na całym odcinku.
27) Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
28) Wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi.
29) Wykonanie nasadzeń zieleni.
30) Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
31) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
32) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
33) Wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
34) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
35) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Numer przetargu: O.BI.D-3.2410.2.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy
zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 31 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 7 000 000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria oceny ofert:
Cena - 85 %
Termin realizacji – 15 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej Zamawiającego (wiersz Załączniki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Helenę Zdanowicz
Termin składania wniosków: 2016-07-28 12:00:00
Miejsce składania wniosków: Wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, Punkt Obsługi Klienta (parter), w terminie do 28.07.2016 r. do godziny 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSORCJUM:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z siedzibą w Parmie, Via A.M. Adorni, 1, 43121 Parma – lider konsorcjum
Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Via Maggio 1, 6900 Lugano – partner konsorcjum
Cena: 605 580 962,90 zł.
Data udzielenia zamówienia: 06.06.2017
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: KONSORCJUM:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z siedzibą w Parmie, Via A.M. Adorni, 1, 43121 Parma – lider konsorcjum
Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Via Maggio 1, 6900 Lugano – partner konsorcjum
605 580 962,90 zł.
Oferta z najwyższa ceną: ASTALDI S.p.A, Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym (Włochy)
914 040 631,95 zł.
ekozlowska@gddkia.gov.pl drukuj