Liczba gości: 9320
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Usługa wsparcia i doradztwa technicznego dla Zamawiającego w przygotowaniu, wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (KSZRD na sieci TEN-T)
Numer przetargu: DPR.DPR.1.2413.1.2016.DZR
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2023 r.
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena 60%
2. Metodyka 40%.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu

- w sprawach procedury: Marcin Czeluśniak, tel.: (022) 375 87 39, nr faksu: (022) 375 87
88.
Termin składania wniosków: 2016-06-16 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj