Liczba gości: 11975
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15 - 703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
1) Zaprojektowanie drogi ekspresowej o długości ok. 6,58 km wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu tj. opracowanie dokumentacji projektowej,
2) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
3) Wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
5) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:
1) Budowę drugiej jezdni (lewej) na obwodnicy Szczuczyna (S-61) o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości ok. 6,58 km (z wyłączeniem węzła Szczuczyn),
2) Przebudowę (poszerzenie) jezdni prawej na obwodnicy Szczuczyna (S-61) wraz z likwidacją 2 skrzyżowań o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości ok. 5,90 km (z wyłączeniem węzła Szczuczyn),
3) Budowę i przebudowę istniejących dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową,
4) Przebudowę i budowę chodników dla pieszych,
5) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
6) Budowę obiektów inżynierskich:
 w ciągu drogi ekspresowej,
 mostów,
 przejść dla zwierząt.
7) Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
8) Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną drogi.
9) Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa i inne).
10) Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronnonaprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe z urządzeniami oczyszczającymi.
11) Likwidację oświetlenia drogowego i pylonów.
12) Budowę i przebudowę kanału technologicznego.
13) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.
14) Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
15) Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.
16) Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
17) Przebudowę ogrodzenia drogi S61 po stronie lewej w niezbędnym zakresie, wynikającym z budowy drugiej jezdni.
18) Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
19) Wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi.
20) Wykonanie nasadzeń zieleni.
21) Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
23) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
24) Wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
25) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
26) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Numer przetargu: O.BI.D-3.2410.1.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy
zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 28 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 34 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria oceny ofert:
Cena - 85 %
Termin realizacji – 15 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej Zamawiającego (wiersz Załączniki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Helenę Zdanowicz
Termin składania wniosków: 2016-07-11 12:00:00
Miejsce składania wniosków: Wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, Punkt Obsługi Klienta (parter), w terminie do 20.05.2016 r. do godziny 12:00;

Zmiana terminu z 20.05.2016 r. na 03.06.2016 r. do godziny 12:00

Zmiana terminu z 03.06.2016 r. na 14.06.2016 r. do godziny 12:00

Zmiana terminu z 14.06.2016 r. na 11.07.2016 r. do godziny 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska, Polska
Cena: 75 080 380,94 zł.
Data udzielenia zamówienia: 26.05.2017
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska, Polska
Oferta z najwyższa ceną: KONSORCJUM:
PORR Polska Infrastructure S.A.
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Porr Bau GmbH
ABSBERGGASSE 47, A-1100 Wiedeń, Austria
UNIBEP S.A. ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
ekozlowska@gddkia.gov.pl drukuj