Liczba gości: 1210
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) – SPORYSZ w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na DK 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) aktualizację projektu budowlanego wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ZRID, aktualizację projektu wykonawczego, aktualizację materiałów przetargowych
oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej
pn. „PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) – SPORYSZ” wykonanej w 2010 roku przez firmę JK Projekt sp. z o.o. z Poznania;
b) uczestniczenie w postępowaniu wydawania decyzji ZRID oraz wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian
w ewidencji gruntów i budynków;
c) opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ;
d) pełnienie nadzoru autorskiego
Numer przetargu: O.Gd.I-1.2413.18.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie z Umową
i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania Zamawiającemu Etapu I przedmiotu Umowy), w terminie 36 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ, Tom II, pkt II.3.9.
Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie:
a) 12 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych.
b) 4 miesiące – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
c) 20 miesięcy – okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi
za wady (okres pełnienia nadzoru autorskiego).
Okres wykonania zamówienia - 36 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz od okresu trwania samych robót budowlanych, w związku z tym okres wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: TAK, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 88%
Jakość 12%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Stefan Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Dokumentacji.
b) w sprawach procedury przetargowej – Karolina Włodarczyk – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-05-24 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj