Liczba gości: 1612
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń systemu bezpieczeństwa sieciowego typu firewall oraz ochrony przed atakami DDoS wraz z instalacją, konfiguracją, świadczeniem serwisu gwarancyjnego, przeszkoleniem pracowników zamawiającego z dostarczonego rozwiązania
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.3.2016.DII.13
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Robert Zawadzki (22) 375 87 38.
- w sprawach procedury: Anita Zakościelna, tel.: (22) 375 86 67, faks: (22) 375 86 21
Termin składania ofert: 2016-06-23 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj