Liczba gości: 1217
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 511-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55 WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na 1 stanowisku znajdującym się w granicach planowanej inwestycji oraz opracowanie wyników tych badań.
Numer przetargu: O.GD.I-2.2413.16.2016
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu badań (z wyłączeniem okresu zimowego). Przekazanie wykonawcy terenu badań nastąpi nie później niż 2 miesiące od daty podpisania umowy. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie:
Zamawiający wymaga, aby badania terenowe zostały zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu badań, z wyłączeniem okresu zimowego. Ze względu na konieczność zapewnienia przejezdności dróg krajowych, badania terenowe będą wykonywane w 3 (trzech) etapach (zgodnie z załącznikiem graficznym).
Najkrótszy możliwy „Termin wykonania badań terenowych” uwzględniony do oceny ofert to 3 miesiące, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu badań, z wyłączeniem okresu zimowego.
Najdłuższy możliwy „Termin wykonania badań terenowych” uwzględniony do oceny ofert to 6 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu badań, z wyłączeniem okresu zimowego.
W Formularzu „Oferta” należy wskazać termin wykonania badań terenowych dla każdego etapu oddzielnie, tzn. dla każdego etapu: 1 miesiąc, 1 ½ miesiąca lub 2 miesiące, oraz łącznie dla wszystkich 3 (trzech) etapów, tzn.: 3 miesiące, 3 ½ miesiąca, 4 miesiące, itd. do 6 miesięcy, z uwzględnieniem przedziałów czasowych nie krótszych niż ½ miesiąca. Do oceny ofert brany będzie pod uwagę łączny czas wykonania badań terenowych dla wszystkich 3 (trzech) etapów.
Zamawiający zastrzega, iż okres trwania przerw czasowych pomiędzy poszczególnymi etapami badań terenowych (pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim etapem) uzależniony będzie od czasu wykonania nawierzchni drogi przez Wykonawcę robót przedmiotowej inwestycji, i nie wpływa na czas trwania terminu umownego badań, które w okresie koniecznych robót budowlanych będą zawieszone.
Za datę zakończenia badań terenowych uznaje się dzień uzyskania od wykonawcy protokołu konserwatorskiego zakończenia badań terenowych i pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości obioru badań.
2. Zamawiający wymaga, aby opracowanie wyników badań zostało zakończone w terminie 12 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty zakończenia badań terenowych. Za datę wykonania opracowania wyników badań uznaje się dzień przekazania w/w opracowań Zamawiającemu wraz z odpowiednimi zaświadczeniami i opiniami. Odbiór końcowy opracowań nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków dla wykonawcy wymienionych w OPZ oraz Zarządzeniu nr 7 w obowiązującym brzmieniu, przywołanym w Rozdziale 1 pkt. 5.3 IDW zawartym w SIWZ.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) „Cena” o wadze 82 %
2) „Termin wykonania badań terenowych” o wadze 18 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr Andrzej Gołębiewski - Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska;
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-05-31 12:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 31.05.2016 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj