Liczba gości: 1144
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-24
Zamawiający: Centrala GDDKiA 00-874 Warszawa ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Wzmocnienie konstrukcji budynku GDDKiA stanowiącego siedzibę Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie
Termin realizacji: zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu
Wadium: Zamawiający będzie wymagał wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 70%; Termin wykonania zamówienia 10%; Okres gwarancji 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Przetarg ograniczony - SIWZ zostanie przekazana wykonawcom zgodnie z art. 51 ustawy Pzp
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia: Katarzyna Bochenek - Kolano tel. 014 643 63 81; w sprawach proceduralnych: Maciej Łaciński tel. 022 375-86-67
Termin składania wniosków: 2016-06-09 11:00:00
Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego: 00-874 Warszawa ul. Wronia 53, Kancelaria, parter, pok. 004
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
mlacinski@gddkia.gov.pl drukuj