Liczba gości: 1574
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-25
Zamawiający: Centrala GDDKiA 00-874 Warszawa ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin - 30.06.2016
UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin - 24.06.2016 r.

Remont pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji GDDKiA w Józefowie.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2412.1.2015.BOA.5
Wadium: tak - 5.000,00 PLN (pięć tysięcy zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena oferty 90%; Termin wykonania zamówienia 10%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Zenon Grabarczyk tel. 022 375-89-33; w sprawach procedury: Maciej Łaciński tel. 022 375 86 67
Termin składania ofert: 2016-06-30 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego 00-874 Warszawa ul. Wronia 53, Kancelaria, parter, pokój 004
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mlacinski@gddkia.gov.pl drukuj