Liczba gości: 5734
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOŚCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 55 w m. Sztum zgodnie z Dokumentacjami projektowymi pn: „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej, ul. Baczyńskiego, z drogą krajową nr 55, celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu” oraz „Przebudowa sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
Numer przetargu: O.Gd.Z-15.2412.5.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Wadium: 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90 %
Okres gwarancji - 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Rajmund Kirszenstein – Kierownik Rejonu w Tczewie,
b) w sprawach procedury przetargowej – mgr inż. Anna Kaczmarek – Specjalista ds. utrzymania dróg w Rejonie w Tczewie.
Termin składania ofert: 2016-06-20 09:00:00
Miejsce składania ofert: UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, w pokoju nr 13 (sekretariat),
w terminie do dnia 20.06.2016 r. do godziny 9:00.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13 (sekretariat)
w terminie do dnia 15.06.2016 r. do godziny 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
ul. Pomorska 26A
83-200 Starogard Gdański
Cena: Cena netto 5 274 741,86 zł
Podatek VAT 23% 1 213 190,63 zł
Cena brutto 6 487 932,49 zł
Data udzielenia zamówienia: 14.07.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 5 274 741,86 zł
Podatek VAT 23% 1 213 190,63 zł
Cena brutto 6 487 932,49 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 6 422 097,55 zł
Podatek VAT 23% 1 477 082,44 zł
Cena brutto 7 899 179,99 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj