Liczba gości: 1561
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-02
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 511-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN:
WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU BUDOWĄ OBWODNICY M. KOŚCIERZYNA W CIĄGU DK NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI – GDYNIA WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ
– archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska Kościerzyna nr 20 wraz z opracowaniem wyników badań
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym kolidującym z planowaną do budowy obwodnicą m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia w km 2+100 do km 2+200 wraz z opracowaniem wyników badań.
Celem zamówienia jest przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję drogową poprzez wykonanie prac ziemnych i geodezyjnych, eksplorację zabytków archeologicznych, wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie, konserwację i przekazanie zabytków ruchomych do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.
Numer przetargu: O.Gd.I-2.2413.19.2016
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 13 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu stanowiska. Przekazanie wykonawcy terenu danego stanowiska nastąpi nie później, niż 1 miesiąc od daty podpisania umowy. Dla wykonania zamówienia strony uzgadniają terminy pośrednie:
1) badania terenowe wraz ze sprawozdaniem z badań Wykonawca wykona i przekaże w terminie 1 miesiąca licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu stanowiska;
2) opracowanie wyników Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie 12 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty zakończenia badań terenowych.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: Andrzej Gołębiewski – Specjalista ds. archeologii w Wydziale Ochrony Środowiska
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARCHEO-POMORZE Agata Janczyńska, ul. Ornitologów 9, 80-680 Gdańsk
Cena: cena umowna - 122 377,20 zł netto,
+ podatek VAT 23% - 28 146,76 zł,
cena umowna - 150 523,96 zł brutto
(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 96/100)
Data udzielenia zamówienia: 06.06.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa - 122 377,20 zł netto,
+ podatek VAT 23% - 28 146,76 zł,
cena ofertowa - 150 523,96 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa - 122 377,20 zł netto,
+ podatek VAT 23% - 28 146,76 zł,
cena ofertowa - 150 523,96 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj