Liczba gości: 2391
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOŚCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową - robót budowlanych branży drogowej, branży elektrycznej (oświetlenie drogowe), branży teletechnicznej, branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć wodociągowa); nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrolę jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresów robót oraz nadzór w okresie gwarancji.
Numer przetargu: O.Gd.Z-15.2413.20.2016
Termin realizacji: Okres w miesiącach: 51
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Jakość - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein – Kierownik Rejonu w Tczewie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Anna Kaczmarek – Specjalista ds. utrzymania dróg w Rejonie w Tczewie.
Termin składania ofert: 2016-06-16 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13.
Data: 16.06.2016 r., Godzina: 9:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Spółka z o.o.
ul. Średnia 12
77-300 Człuchów
Cena: Cena netto 136 680,00 zł
Podatek VAT 23% 31 436,40 zł
Cena brutto 168 116,40 zł
Data udzielenia zamówienia: 13.07.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 136 680,00 zł
Podatek VAT 23% 31 436,40 zł
Cena brutto 168 116,40 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 325 000,00 zł
Podatek VAT 23% 74 750,00 zł
Cena brutto 399 750,00 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj