Liczba gości: 3314
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.:
Przystosowanie budynku siedziby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
a) zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem zewnętrznego dźwigu osobowego, służącego do przemieszczania osób między czterema kondygnacjami budynku (piwnica, parter, I oraz II piętro) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5. Dźwig ma być dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zamawiający wymaga, by dźwig spełniał wymagania normy dźwigowej PN-EN 81-1 i aktualne przepisy pożarowe i BHP oraz dyrektywy 95/16/WE Urządzenia Dźwigowe, ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 2006/42/WE Bezpieczeństwo Maszyn oraz z polskimi przepisami wdrażającymi postanowienia dyrektywy.
b) zaprojektowanie i przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z miejscem budowy dźwigu osobowego poprzez zmianę trasy przebiegu kabli i zmianę miejsca posadowienia złączy w uzgodnieniu z ENERGĄ Operator S.A. Oddział w Gdańsku,
c) zaprojektowanie i przemieszczenie elektrycznej rozdzielni głównej w ramach jednego pomieszczenia wewnątrz budynku w uzgodnieniu z Zamawiającym,
d) zaprojektowanie i przystosowanie jednej toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
e) zaprojektowanie i wykonanie dojazdu do dźwigu osobowego w ramach małej architektury
zgodnie z wymaganiami PFU, umową i przepisami prawa.
Numer przetargu: O.Gd.F-2.2412.6.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 160 dni licząc od daty podpisania umowy, z zachowaniem terminów pośrednich:
a) budowy dźwigu osobowego:
- projekt budowlano – wykonawczy – 90 dni od daty podpisania umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę);
- realizacja inwestycji – 160 dni od daty podpisania umowy;
b) przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidującej z miejscem budowy dźwigu osobowego:
- projekt budowlano – wykonawczy – 45 dni od daty podpisania umowy (wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień)
- realizacja inwestycji – 90 dni od daty podpisania umowy;
c) przemieszczenia elektrycznej rozdzielni głównej:
- projekt budowlano – wykonawczy – 45 dni od daty podpisania umowy
- realizacja inwestycji – 90 dni od daty podpisania umowy;
d) przystosowania jednej toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
- projekt budowlano – wykonawczy – 100 dni od daty podpisania umowy
- realizacja inwestycji – 21 dni od daty zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego;
e) wykonanie dojazdu do dźwigu osobowego w ramach małej architektury:
- projekt budowlano – wykonawczy – 90 dni od daty podpisania umowy
- realizacja inwestycji – 160 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: TAK 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 94 %
Okres gwarancji 6 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach procedury przetargowej – Karolina Włodarczyk – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych;
b) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Andrzej Męczykowski – Naczelnik Wydziału Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego.
Termin składania ofert: 2016-06-29 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 29.06.2016 r. do godziny 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), Postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj