Liczba gości: 2424
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 511-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55 WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na 1 stanowisku znajdującym się w granicach planowanej inwestycji pn.: BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55 wraz z opracowaniem wyników tych badań.
Numer przetargu: O.GD.I-2.2413.21.2016
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu badań (z wyłączeniem okresu zimowego). Przekazanie wykonawcy terenu badań nastąpi nie później niż 2 miesiące od daty podpisania umowy. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie:
Zamawiający wymaga, aby badania terenowe zostały zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu badań, z wyłączeniem okresu zimowego. Ze względu na konieczność zapewnienia przejezdności dróg krajowych, badania terenowe będą wykonywane w 3 (trzech) etapach (zgodnie z załącznikiem graficznym).
Najkrótszy możliwy „Termin wykonania badań terenowych” uwzględniony do oceny ofert to 3 miesiące, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu badań, z wyłączeniem okresu zimowego.
Najdłuższy możliwy „Termin wykonania badań terenowych” uwzględniony do oceny ofert to 6 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu badań, z wyłączeniem okresu zimowego.
W Formularzu „Oferta” należy wskazać termin wykonania badań terenowych dla każdego etapu oddzielnie, tzn. dla każdego etapu: 1 miesiąc, 1 ½ miesiąca lub 2 miesiące, oraz łącznie dla wszystkich 3 (trzech) etapów, tzn.: 3 miesiące, 3 ½ miesiąca, 4 miesiące, itd. do 6 miesięcy, z uwzględnieniem przedziałów czasowych nie krótszych niż ½ miesiąca. Do oceny ofert brany będzie pod uwagę łączny czas wykonania badań terenowych dla wszystkich 3 (trzech) etapów.
Zamawiający zastrzega, iż okres trwania przerw czasowych pomiędzy poszczególnymi etapami badań terenowych (pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim etapem) uzależniony będzie od czasu wykonania nawierzchni drogi przez Wykonawcę robót przedmiotowej inwestycji, i nie wpływa na czas trwania terminu umownego badań, które w okresie koniecznych robót budowlanych będą zawieszone.
Za datę zakończenia badań terenowych uznaje się dzień uzyskania od wykonawcy protokołu konserwatorskiego zakończenia badań terenowych i pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości obioru badań.
2) Zamawiający wymaga, aby opracowanie wyników badań zostało zakończone w terminie 12 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty zakończenia badań terenowych. Za datę wykonania opracowania wyników badań uznaje się dzień przekazania w/w opracowań Zamawiającemu wraz z odpowiednimi zaświadczeniami i opiniami. Odbiór końcowy opracowań nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków dla wykonawcy wymienionych w OPZ oraz Zarządzeniu nr 7 w obowiązującym brzmieniu, przywołanym w Rozdziale 1 pkt. 5.3 IDW.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy 00/100)
2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1). „Cena” (C) o wadze 82 %
2). „Termin wykonania badań terenowych” (T) o wadze 18 %
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr Andrzej Gołębiewski - Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska;
b) sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-06-23 12:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 23.06.2016 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm w składzie:
1) APB THOR Sp. z o.o.,
Al. Reymonta 21,
62-200 Gniezno
2) Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR” Piotr Marian Pachulski,
ul. Długa 35A, 62-220 Niechanowo
Cena: cena ofertowa brutto: 599 625,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 01.07.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna brutto: 599 625,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna brutto: 599 625,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj