Liczba gości: 16002
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68/9; faks (68) 325-34-68
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: WYŁĄCZENIE Z RUCHU TRZECH OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 18 (JEZDNIA PRAWA)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane pn.: Wyłączenie z ruchu trzech obiektów mostowych na drodze krajowej nr 18 (jezdnia prawa) w km 5+045 (Kałki), 5+956 (Jagłowice), 25+782 (Lutynka) związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu z przejazdami przez pas dzielący przy wyłączeniu z eksploatacji trzech obiektów mostowych.

Zadanie jest realizowane w ramach przebudowy i rozbudowy południowej jezdni drogi krajowej nr 18 – II faza budowy autostrady A-18 w ramach: „Budowy autostrady A18 odcinek węzeł Olszyna – węzeł Golnice od km 0+633,00 do km 71+533,00” na podstawie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim nr 22/10 z dnia 06.12.2011r.

Projektowany odcinek jest połączony z istniejącym układem komunikacyjnym.
Zakres inwestycji obejmuje:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiórkowe barier stalowych, znaków drogowych,
wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni przejazdów przez pas rozdziału,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń BRD.

Przedmiotowa inwestycja to wyłączenie 3 obiektów mostowych w km: w km 5+045 (Kałki), 5+956 (Jagłowice), 25+782 (Lutynka), które po przeprowadzeniu okresowej kontroli pięcioletniej wymagają wyłączenia z eksploatacji.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.3.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do dnia: 31.10.2016r.
Wadium: TAK. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena oferty – 90 % = 90 pkt.
Gwarancja jakości – 10 % = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 210,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień - do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych; Grzegorz Kaliszewski, Anita Ratajczak - do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych.
Termin składania ofert: 2016-07-06 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 – BIURO PODAWCZE, parter
w terminie do 06/07/2016 do godz. 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 - zwana dalej „ustawą PZP”) informuje, że dokonano wyboru oferty firmy: ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 64-062 Wrocław; Cena oferty brutto: 1.667.966,04 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych; 04/100). Gwarancja jakości: 60 miesięcy licząc od daty odbioru robót. Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryterium „Cena”- Waga 90%, kryterium „Gwarancja jakości- waga 10%). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. Wybrana oferta jest ofertą z największą maksymalną liczbą punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena: 90 pkt Gwarancja jakości: 10 pkt Łączna liczba punktów = 100 pkt.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROTOMAT Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 134
64-062 Wrocław
Cena: 1 356 069,95 zł netto
1 667 966,04 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 19.08.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: ROTOMAT Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 134
64-062 Wrocław
Cena oferty: 1 667 966,04 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Cena oferty: 1 786 500,45 zł brutto
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj