Liczba gości: 2712
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-01
Zamawiający: GDDKiA
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami oraz modemów transmisji danych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Centrali i Oddziałów GDDKiA.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.20.2016.BOA.0
Termin realizacji: 24 miesiące od dnia popisania umowy
Wadium: Tak, 60.000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 80 pkt; Jakość 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ będzie dostępna na stronie Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE
Termin składania ofert: 2016-08-12 11:00:00
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj