Liczba gości: 4095
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: RENOWACJA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO WYBRANYCH ELEMENTÓW STALOWYCH MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W KM 343+338 PRZEZ RZ. WISŁĘ W M. KNYBAWA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót antykorozyjnych mostu w ciągu DK 22 przez rz. Wisłę w m. Knybawa w zakresie:
przewiduje się renowację zabezpieczenia antykorozyjnego ( z częściowym usunięciem starych powłok malarskich) elementów stalowych :
- belek gzymsowych na długości mostu
- balustrad zamontowanych na długości mostu
- kęsów stalowych zakotwionych wzdłuż górnych krawędzi belek gzymsowych stanowiących
szyny wózków rewizyjnych
- balustrad zamontowanych w strefie samonośnych schodów zejściowych od strony Tczewa
- balustrad zamontowanych w strefie belek gzymsowych przedomościa od strony Malborka
- balustrad zamontowanych w strefie schodów przedmościa od strony Malborka
przy zachowaniu dwukierunkowego ruchu samochodowego na obiekcie i wprowadzonej na czas robót tymczasowej organizacji ruchu wynikającej z przyjętej technologii robót.
Numer przetargu: O.Gd.Z-15.2412.9.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie max. 110 dni od daty podpisania umowy. Najkrótszy możliwy okres realizacji umowy wynosi 80 dni licząc od daty podpisania Umowy. Najdłuższy możliwy okres realizacji umowy wynosi 110 dni licząc od daty podpisania mowy.
Termin realizacji może ulec zmianie stosownie do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu realizacji zadania wskazanego w ofercie.
Wadium: 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA - 80%
OKRES GWARANCJI - 10%
CZAS REALIZACJI - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Mirosław Kątny – Terenowy Inspektor Mostowy Rejonu w Tczewie
b) w sprawach procedury przetargowej – mgr inż. Justyna Swoboda –Terenowy Inspektor Drogowy Rejonu w Tczewie
Termin składania ofert: 2016-07-25 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13.
w terminie do dnia: 25.07.2016 r. do godziny: 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WANT Sp. z o.o.
uL. Korczaka 12
83-110 Tczew
Cena: Cena netto 480 000,00 zł
Podatek VAT 23% 110 400,00 zł
Cena brutto 590 400,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 01.09.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 480 000,00 zł
Podatek VAT 23% 110 400,00 zł
Cena brutto 590 400,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 849 625,20 zł
Podatek VAT 23% 195 413,80 zł
Cena brutto 1 045 039,00 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj