Liczba gości: 3404
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-06
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
ul. Budowlanych 70;
Przedmiot zamówienia: RENOWACJA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO ELEMENTÓW STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH ORAZ BALUSTRAD OBIEKTÓW MOSTOWYCH NAD/W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S6 NA ODC. OBWODNICY TRÓJMIASTA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z całkowitą renowacją zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych:
barier w strefie wyniesionych poboczy technicznych,
balustrad w strefie kap chodnikowych oraz schodów skarpowych,
wraz z oznakowaniem prowadzonych robót.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2412.10.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 105 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 75 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1). Cena (C) o wadze 80 %
2). Okres gwarancji (G) o wadze 10 %
3). Termin realizacji (T) o wadze 10 %
Razem 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Michał Kurowski – Oddziałowy Inspektor Mostowy, mgr inż. Rafał Wysocki – Terenowy Inspektor Mostowy.
b)w sprawach procedury przetargowej – inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Termin składania ofert: 2016-07-22 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ALKOR Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 12-16,
81-759 Sopot
Cena: cena netto: 243 523,50 zł
podatek VAT 23%: 56 010,41 zł
cena umowna brutto: 299 533,91 zł
Data udzielenia zamówienia: 01/08/2016
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 243 523,50 zł
podatek VAT 23%: 56 010,41 zł
cena umowna brutto: 299 533,91 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 243 523,50 zł
podatek VAT 23%: 56 010,41 zł
cena umowna brutto: 299 533,91 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj