Liczba gości: 1393
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu, Rejon w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 42; 64-300 Nowy Tomyśl
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa Parkingu w Trzebawiu.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest dzierżawa Parkingu w Trzebawiu - zabudowa działka nr 103/2 przy drodze krajowej nr 5 w m. Trzebaw km 203+500
Termin realizacji: Dzierżawa przewidziana jest na okres 5 lat od daty podpisania umowy (z możliwością przedłużenia okresu dzierżawy).
UWAGA: Z chwilą oddania do użytku drogi ekspresowej nr S5, nastąpi zmiana zarządcy drogi nr 5.
Wadium: Nie jest wymagane złożenie wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wydzierżawiający stosować będzie kryterium ceny.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu, Rejon w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu, Rejon w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres przetargu: dzierżawa
Podstawa prawna: Kodeks cywilny
Rodzaj procedury:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Rejon w Nowym Tomyślu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury - przetargu publicznego na dzierżawę Parkingu w Trzebawiu - na podstawie przepisów kodeksu cywilnego wpłynęła 1 oferta. W ramach powyższej procedury wybrano ofertę firmy NIGMA IMAGO SENSITIV Nano Technologie Sp. z o.o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, która zaoferowała najwyższą cenę tj. 1 360,00 zł netto miesięcznie.
    rejon.ntomysl@gddkia.gov.pl drukuj