Liczba gości: 1261
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-14
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK nr 9 w miejscowości Kurów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK nr 9 w miejscowości Kurów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2412.29.2016.mj
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
do dnia 30.11.2016 r., w tym wykonanie oznakowania poziomego do dnia 30.10.2016r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12 000 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria i ich wagi:
1) Cena brutto: 90%
2) Okres gwarancji dla pozostałych robót: 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
2. przesyłka pocztowa na adres Wykonawcy, za zaliczeniem pocztowym
Cena SIWZ: 30zł
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach proceduralnych: Michał Jędrzejewski, Wydział Zamówień Publicznych,
w sprawach merytorycznych: Iwona Gajek, Wydział BRD i Zarządzania Ruchem
Termin składania ofert: 2016-07-29 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ul. I. Paderewskiego 43/45, parter, pok. 40 (kancelaria)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGMAR s.c. Mariusz Godzina, Piotr Podeszwa
ul. Samsonowicza 6
27-400 Ostrowiec Św.
Cena: 2 278 974,02
Data udzielenia zamówienia: 06.09.2016
sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl drukuj