Liczba gości: 3844
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: „ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański - wykonanie znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego: BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański, polegające na wykonaniu znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich.
Numer przetargu: O.Gd.I-4.2411.5.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 09.10.2018 r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: mgr inż. Kinga Gierlach - Kierownik Projektu Kontraktu pn. „BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański”.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze,
ul. Koželužská 2450/4, Libeň,
180 00 Praga 8, Republika Czeska
Cena: CENA UMOWNA NETTO 175 164,40 zł;
PODATEK VAT 23 %: 40 287,81 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 215 452,21 zł.
Data udzielenia zamówienia: 22.07.2016
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CENA NETTO 175 164,40 zł;
PODATEK VAT 23 %: 40 287,81 zł;
CENA BRUTTO: 215 452,21 zł.
Oferta z najwyższa ceną: CENA NETTO 175 164,40 zł;
PODATEK VAT 23 %: 40 287,81 zł;
CENA BRUTTO: 215 452,21 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj