Liczba gości: 4111
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie;
Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Drogowców 2;
Tel. 58 686 40 71; fax 58 686 33 49;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 20
BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU GLINCZ – ŻUKOWO
KM 295+100 ÷ 296+300
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika przy drodze krajowej nr 20 na odcinku Glincz – Żukowo w km 295+100 do km 296+300 wraz z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i budową kanału technologicznego.
Numer przetargu: O.Gd.Z-13.2411.6.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 90 %
Okres gwarancji 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Wiesław Repiński – Kierownik Rejonu w Kościerzynie,
b) w sprawach procedury przetargowej – mgr inż. Dariusz Hefta – Starszy inspektor ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Kościerzynie.
Termin składania ofert: 2016-08-02 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, Drogowców 2,
w pokoju nr 204 (sekretariat),
w terminie do dnia 02.08.2016 r. do godziny 11:00 .
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAFEROAD KABEX Sp. z o.o.
ul. Betoniarzy 32, 80-298 Gdańsk
Cena: 954 672,62 zł
Data udzielenia zamówienia: 18.08.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 954 672,62 zł
Oferta z najwyższa ceną: 1 139 169,58 zł
rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl drukuj