Liczba gości: 1199
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-22
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp .

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot: 45100000-8, 71320000-7, 45233000-9
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2412.31.2016.gk
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż: do dnia 15.10.2017 r. w tym:

a) wykonanie map do celów projektowania dróg – do 90 dni od daty podpisania umowy;
b) projekty wykonawcze wszystkich branż, Instrukcje eksploatacji, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – do daty wydania DoZRID;
c) materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (DoZRID) wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem - w imieniu i na rzecz Zamawiającego Decyzji oZRID – skuteczne złożenie wniosku o wydanie DoZRID – do 180 dni od daty podpisania umowy, uzyskanie DoZRID do 90 dni od daty wszczęcia procedury przez organ
d)materiały do zgłoszenia robót w pasie drogowym – zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót w pasie drogowym do 180 dni od daty podpisania umowy + 30 dni na ewentualny sprzeciw organu
e) wykonanie robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż: do dnia 15.10.2017 r.

Termin 15.10.2017 r. nie uwzględnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Wykonawca sporządzi i zgromadzi kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego zadania.

2. Minimalny termin realizacji: do dnia 15.09.2017 r., zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 700,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące siedemset 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria i ich wagi:
1) Cena brutto: 90%
2) Termin realizacji: 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
2. przesyłka pocztowa na adres Wykonawcy, za zaliczeniem pocztowym
Cena SIWZ: 20zł
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Gabriela Kula, tel. 41 34 03 367 – Wydział Zamówień Publicznych,
w sprawach merytorycznych: p. Iwona Gajek, tel. 41 34 03 976 – Wydział BRD i Zarządzania Ruchem
Termin składania ofert: 2016-08-08 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ul. I. Paderewskiego 43/45, parter, pok. 40 (kancelaria)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie – GDDKiA Oddział w Kielcach, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.Ki.D-3.2412.31.2016.gk pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1) Pzp, ponieważ w postepowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl drukuj