Liczba gości: 922
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-26
Zamawiający: GDDKiA 00-871 Warszawa ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Dostawa dla GDDKiA licencji oprogramowania, praw do jego uaktualniania.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.4.2016.DII.12
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia: Dariusz Nowak (022) 375 86 44;
w sprawach procedury: Maciej Łaciński, tel.: (022) 375 86 67,
Termin składania ofert: 2016-08-09 11:00:00
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj