Liczba gości: 8187
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: „ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański”- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Koszwały - Cedry Małe
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu większego, niż przewidziany w ramach realizacji zamówienia podstawowego, zakresu robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu.
Numer przetargu: Nr sprawy: O.Gd.I-4.2411.5.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: mgr inż. Kinga Gierlach - Kierownik Projektu Kontraktu pn. „BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański”.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze,
ul. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praga 8,
Republika Czeska
Cena: CENA NETTO 603 900,00 zł;
PODATEK VAT 23%: 138 897,00 zł;
CENA BRUTTO: 742 797,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 09.09.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CENA NETTO 603 900,00 zł;
PODATEK VAT 23%: 138 897,00 zł;
CENA BRUTTO: 742 797,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: CENA NETTO 603 900,00 zł;
PODATEK VAT 23%: 138 897,00 zł;
CENA BRUTTO: 742 797,00 zł.
drukuj