Liczba gości: 1540
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-27
Zamawiający: GDDKiA 00-871 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Wzmocnienie konstrukcji budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącego siedzibę Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2412.22.2016.BGD
Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lub wg kryterium oceny ofert
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena oferty(C) - 70%; Termin wykonania zamówienia (T) 10%; Okres gwarancji (G) 20%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Maciej Łaciński tel. 22 375 86 67
Termin składania ofert: 2016-08-17 11:00:00
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj