Liczba gości: 6635
Data wszczęcia postępowania: 2016-08-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Borki Wielkie- Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu dk 59
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Borki Wielkie- Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu dk 59
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.20.2016.I-1
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej – przekazanie wszystkich opracowań do odbioru - do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) Opracowywanie odpowiedzi na pytania oraz opracowywanie modyfikacji dokumentacji będącej przedmiotem umowy - do 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Zespół projektowy – 40 % = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ:
1) można na pisemny wniosek otrzymać bezpłatnie w siedzibie GDDKiA O/Olsztyn, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn lub może być przesłany pocztą na adres podany we wniosku;
2) można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

UWAGA!!!
SIWZ TOM III - pozostałe dokumenty: pliki do pobrania z serwera FTP (przy użyciu programu free commander; total commander; filezilla; itp.):
Nazwa hosta (Adres IP): 193.46.186.29
Użytkownik (Login): ols_dok
Hasło: wdNeuKtW{}1
Zdalny Katalog: O_Olsztyn/ols_dok/
Pliki:
1._STES_Czesc_Ogolna_1.1GB.zip
2._STES_Czesc_Techniczna_3.2GB.zip
3._Pozostale_Tomy_STES_0.6GB.zip
4._ROOS_1.8GB.zip
5._STES_AUDYT_KOPI_CMENTARZE.zip
6._TYPOWY_OUD.zip
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach przedmiotu zamówienia:
Krystyna Szynkowska (tel. 89/521-28-07)
Michał Załęski (tel. 89/521-28-09)
b) w sprawach procedury przetargowej:
Iwona Bujak (tel. 89/521-28-81)
Katarzyna Lubieniecka (tel. 89/521-28-82)
Termin składania ofert: 2016-10-19 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego przy Al. Warszawskiej 89, w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
klubieniecka@gddkia.gov.pl drukuj