Liczba gości: 4685
Data wszczęcia postępowania: 2016-08-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
Przedmiot zamówienia: Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z
elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pt: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń”.
Szczegółowy zakres opracowań obejmuje następujący odcinek w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 10: Bydgoszcz - Toruń (węzeł Bydgoszcz Południe - węzeł Toruń Południe)
wraz z:
- rozbudową węzła Toruń Południe mającą na celu połączenie drogi ekspresowej S-10 i autostrady A-1 z drogą krajową nr 91.
- rozbudową węzła Bydgoszcz Południe, polegającą na dostosowaniu rozwiązań węzła do przekroju 2x2drogi krajowej nr 25 na całym węźle wraz z odcinkiem do miejscowości Brzoza (włącznie z istniejącym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 254) lub alternatywnej drogi do skrzyżowania z drogą powiatową nr1550C do miejscowości Piecki z analizą jak najkorzystniejszego podłączenia omawianego odcinka z terenami przyległymi do DK nr 25, z uwzględnieniem połączenia drogi DD4 Stryszek – Białe Błota z odcinkiem węzeł Bydgoszcz Południe od wylotu w kierunku Inowrocławia.
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2413.29.2016.55
Termin realizacji: 17 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: TAK - 45 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - waga kryterium 60%;
Wykonanie istotnych części zamówienia bez udziału podwykonawców (W) – waga kryterium 30%
Okres gwarancji jakości (G)– waga kryterium 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl. UWAGA. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Grzegorz Kończak (e-mail: gkonczak@gddkia.gov.pl)
Termin składania ofert: 2016-09-22 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, pokój nr 15 (punkt kancelaryjny)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 9 złożona przez Wykonawcę: Mosty Katowice Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12, 40-555 Katowice
Cena: 4 672 524,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 28.11.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 10
Oferta z najniższą ceną: 4 468 590,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 8 094 630,00 zł brutto
zamowienia_byd@gddkia.gov.pl drukuj