Liczba gości: 982
Data wszczęcia postępowania: 2010-03-25
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ustawienie dwóch wypełnionych piaskiem barek w nurcie rzeki Wisły w ramach kompensacji przyrodniczej w związku z budową przeprawy mostowej na Wiśle w okolicach Kwidzyna.
W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi:
- zapewnienie dwóch barek wypełnionych piaskiem lub żwirem pełniących rolę sztucznych wyspy stanowiących miejsce rozrodu chronionych gatunków ptaków;
- przyholowanie barek łącznie z zakotwiczeniem w wyznaczonym miejscu w nurcie rzeki Wisły, oraz odholowanie po realizacji przedmiotu zamówienia;
- dozorowanie barek w okresie ich ustawiania;
- utrzymanie barek w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia;
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających ustawienia barek w nurcie rzeki.
Opis przedmiotu zamówienia: USTAWIENIE DWÓCH WYPEŁNIONYCH PIASKIEM BAREK W NURCIE RZEKI WISŁY W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PRZEPRAWY MOSTOWEJ NA WIŚLE W OKOLICACH KWIDZYNA.
Numer przetargu: ZP/18/P-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 15 kwietnia 2010 r. lub w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę do 15 września 2010 r.
Wadium: Nie dotyczy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 8,50 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a)w sprawach technicznych lub merytorycznych - mgr Marcin Ryś - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 02.04.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
GOSPODARSTWO POMOCNICZE W TORUNIU
ul. Ks. J. Popiełuszki 3
87-100 Toruń
Cena: cena umowna netto 72 267,22 PLN
podatek VAT 22 % 15 898,79 PLN
cena umowna brutto 88 166,01 PLN
Data udzielenia zamówienia: 12.04.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 72 267,22 PLN
podatek VAT 22 % 15 898,79 PLN
cena umowna brutto 88 166,01 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 212 000,00 PLN
podatek VAT 22 % 46 640,00 PLN
cena umowna brutto 258 640,00 PLN
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj