Liczba gości: 6210
Data wszczęcia postępowania: 2016-09-27
Zamawiający: 1.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

2.Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie;
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
UWAGA!!! Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ:
WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU z podziałem na 4 części zamówienia


„WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA!!! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni nakładkami bitumicznymi dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 500 m2 na łącznej planowanej powierzchni 260 882,00 m2 wraz z innymi elementami nawierzchni.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a)CZĘŚĆ Nr 1 - „WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W CZŁUCHOWIE”,
b)CZĘŚĆ Nr 2 - „WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W GDAŃSKU”,
c)CZĘŚĆ Nr 3 – „WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W SŁUPSKU”,
d)CZĘŚĆ Nr 4 – „WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE”.


Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni nakładkami bitumicznymi dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 1 500 m2 na łącznej planowanej powierzchni 283 024,00 m2 wraz z innymi elementami nawierzchni.
Numer przetargu: O.Gd.Z-15.2412.11.2016
Termin realizacji: UWAGA!!! Zmiana kryterium oceny ofert dla Termin realizacji zlecenia:
Zamawiający informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zlecenia.
Zgodnie z kryterium „Termin realizacji zlecenia”:
Najkrótszy możliwy Termin realizacji zlecenia to 20 dni, licząc od daty otrzymania pojedynczego zlecenia.
Najdłuższy możliwy Termin realizacji zlecenia to 30 dni, licząc od daty otrzymania pojedynczego zlecenia.


Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31.10.2017 r. lub do wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Zamawiający informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zlecenia.
Zgodnie z kryterium „Termin realizacji zlecenia”:
Najkrótszy możliwy Termin realizacji zlecenia (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4) to 25 dni, licząc od daty otrzymania pojedynczego zlecenia.
Najdłuższy możliwy Termin realizacji zlecenia (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4) to 45 dni, licząc od daty otrzymania pojedynczego zlecenia.
Wadium: UWAGA!!! Zmiana wymogu wniesienia wadium:
TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
- Część nr 1 - 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100);
- Część nr 2 - 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100);
- Część nr 3 - 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100);
- Część nr 4 -150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa oferty.


TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: UWAGA!!! Zmiana kryteriów wyboru ofert i ich znaczenia:
1. CENA - 60 %
2. OKRES GWARANCJI - 20 %
3. TERMIN REALIZACJI ZLECENIA - 20 %Cena – 60 %
Okres gwarancji – 12 %
Termin realizacji zlecenia
Termin realizacji zlecenia nr 1 – 7 %
Termin realizacji zlecenia nr 2 – 7 %
Termin realizacji zlecenia nr 3 – 7 %
Termin realizacji zlecenia nr 4 – 7 %
Razem 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2016-10-24 09:00:00
Miejsce składania ofert: UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariat) w terminie do 24.10.2016 r., do godz. 9:00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariat) w terminie do 14.10.2016 r., do godz. 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce;
Część nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański;
Część nr 3: SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa;
Część nr 4: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański.
Cena: Część nr 1: cena netto: 3 706 753,90 zł, podatek VAT 23 %: 852 553,40 zł, cena brutto: 4 559 307,30 zł.;
Część nr 2: cena netto: 2 679 191,44 zł, podatek VAT 23 %: 616 214,03 zł, cena brutto: 3 295 405,47 zł.;
Część nr 3: cena netto: 2 743 096,40 zł, podatek VAT 23 %: 630 912,17 zł, cena brutto: 3 374 008,57 zł.;
Część nr 4: cena netto: 6 088 711,98 zł, podatek VAT 23 %: 1 400 403,76 zł, cena brutto: 7 489 115,74 zł..
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 14.11.2016r.;
Część nr 2: 04.11.2016r.;
Część nr 3: 14.11.2016r.;
Część nr 4: 04.11.2016r..
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 1 oferta;
Część nr 2: 2 oferty;
Część nr 3: 2 oferty;
Część nr 4: 5 ofert.
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: cena netto: 3 706 753,90 zł, podatek VAT 23 %: 852 553,40 zł, cena brutto: 4 559 307,30 zł.;
Część nr 2: cena netto: 2 679 191,44 zł, podatek VAT 23 %: 616 214,03 zł, cena brutto: 3 295 405,47 zł.;
Część nr 3: cena netto: 2 743 096,40 zł, podatek VAT 23 %: 630 912,17 zł, cena brutto: 3 374 008,57 zł.;
Część nr 4: cena netto: 6 088 711,98 zł, podatek VAT 23 %: 1 400 403,76 zł, cena brutto: 7 489 115,74 zł..
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: cena netto: 3 706 753,90 zł, podatek VAT 23 %: 852 553,40 zł, cena brutto: 4 559 307,30 zł.;
Część nr 2: cena netto: 3 599 919,36 zł, podatek VAT 23 %: 827 981,45 zł, cena brutto: 4 427 900,81 zł.;
Część nr 3: cena netto: 3 832 890,45 zł, podatek VAT 23 %: 881 564,80 zł, cena brutto: 4 714 455,25 zł.;
Część nr 4: cena netto: 8 022 998,46 zł, podatek VAT 23 %: 1 845 289,65 zł, cena brutto: 9 868 288,11 zł..
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj