Liczba gości: 3757
Data wszczęcia postępowania: 2016-09-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: REMONT UMOCNIEŃ BETONOWYCH NA OBIEKCIE MOSTOWYM DROGI EKSPRESOWEJ S6 GDAŃSK KOWALE KM 340+252
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem – 33,53 m3;
- wykonanie podwaliny umocnień skarp i stożków – 103,76 m;
- skanalizowanie sączków odwodnienia izolacji wiaduktu;
- wykonanie robót rozbiórkowych – 643,69 m2;
- umocnienie skarp matą przeciwerozyjną z humusowaniem i obsianiem trawą – 385,17 m2;
- umocnienie skarp z betonowej kostki brukowej układanej na fundamencie betonowym – 285,49 m2;
- wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych wyposażonych w stalowe balustrady ochronne 23,04 m.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2412.12.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 50 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Okres Gwarancji - 20%
Termin realizacji - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Dorota Cichocka
Termin składania ofert: 2016-10-14 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk (w sekretariacie).
14/10/2016 do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ALKOR Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 12-16,
81-759 Sopot
Cena: cena umowna netto: 138 744,35 zł,
podatek VAT 23 %: 31 911,20 zł,
cena umowna brutto 170 655,55 zł.
Data udzielenia zamówienia: 27/10/2016
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 138 744,35 zł,
podatek VAT 23 %: 31 911,20 zł,
cena umowna brutto 170 655,55 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 239 821,06 zł,
podatek VAT 23 %: 55 158,84 zł,
cena umowna brutto 294 979,90 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj