Liczba gości: 1484
Data wszczęcia postępowania: 2016-09-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
LICENCJI OPROGRAMOWANIA ORAZ PRAW DO JEGO UAKTUALNIANIA
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.4.2016.DII.12
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena: 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia: Dariusz Nowak (022) 375 86 44.
w sprawach procedury: Marcin Stedler, tel.: (022) 375 89 64, faks: (022) 375 86 21, e-mail: mastedler@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2016-10-06 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 005 w terminie do dnia 06.10.2016 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMPAREX Poland sp. z o.o. ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa
Cena: 514.840,20 zł (brutto)
Data udzielenia zamówienia: 23.11.2016
Liczba otrzymanych ofert: 1
mastedler@gddkia.gov.pl drukuj