Liczba gości: 2568
Data wszczęcia postępowania: 2016-10-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: REMONT OGRODZENIA TERENU ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W JÓZEFOWIE
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2412.1.2016.BOA.0
Termin realizacji: Zamówienie będzie zrealizowane nie później niż w terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy (w zależności od deklaracji Wykonawcy). Szczegółowy opis w zakresie terminu realizacji zamówienia znajduje się w pkt 15 Tomu I (IDW) SIWZ.
Wadium: NIE
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
1)w sprawach przedmiotu zamówienia: Zenon Grabarczyk (022) 375 89 33.
2)w sprawach procedury: Anita Zakościelna, tel.: (022) 375 86 67, faks: (022) 375 86 21, e-mail: azakoscielna@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2016-10-19 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 19 października 2016 roku, do godziny 11.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj