Liczba gości: 3677
Data wszczęcia postępowania: 2016-10-05
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: REMONT UMOCNIEŃ KORYTA RZEKI KACZEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S6 OD KM 318+000 DO KM 318+100
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie wpustu deszczowego – 2 szt.;
- rozbiórka elementów żelbetowych – 120,00 m3;
- rozbiórka kostki kamiennej – 6,50 m3;
- wykop z odwiezieniem na odkład tymczasowy – 295,00 m3;
- zasyp wykopu – 295,00 m3;
- ułożenie umocnienia gabionowego 278,70 m3;
- ułożenie umocnienia skarp z brukowca – 148,8 m2;
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2412.13.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 50 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – o wadze 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 30 % = 30 pkt
Termin realizacji (T) – 10% =10 pkt
Razem 100 % = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Dorotę Cichocką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 58 342 68 24, fax 58 342 68 13, e-mail: rejon_gdansk@gddkia.gov.pl lub dcichocka@gddkia.gov.pl.
Termin składania ofert: 2016-10-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
20.10.2016 r. , do godz. 11:00 sekretariat
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT
ul. Starochwaszczyńska 64,
81-571 Gdynia
Cena: cena umowna netto: 204 097,00 zł,
podatek VAT 23 %: 46 942,31 zł,
cena umowna brutto 251 039,31 zł.
Data udzielenia zamówienia: 15/11/2016
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 204 097,00 zł,
podatek VAT 23 %: 46 942,31 zł,
cena umowna brutto 251 039,31 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 399 025,23 zł,
podatek VAT 23 %: 91 775,80 zł,
cena umowna brutto 490 801,03 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj